ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ മലയാളം സിനിമകൾ

1. 2018

ഇതുവരെ നേടിയത് ₹200 കോടി രൂപ.

2. പുലിമുരുഗൻ

ഇതുവരെ നേടിയത് ₹152 കോടി രൂപ.

3. ലൂസിഫർ

ഇതുവരെ നേടിയത് ₹127 കോടി രൂപ.

4. ഭീഷ്മ പർവ്വം 

ഇതുവരെ നേടിയത് ₹87 കോടി രൂപ.

5. കുറുപ്പ്

ഇതുവരെ നേടിയത് ₹81 കോടി രൂപ.

7. തല്ലുമാല

ഇതുവരെ നേടിയത് ₹72 കോടി രൂപ.

കൂടുതൽ സിനിമ വിശേഷങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു 

moviesmalayalam.in